Real Estate Ads
Back to Real Estate Ads list
Ad number: : 9
Date2017-11-14
Minimum price 
Description

IN ATENTIA CELOR INTERESATI

FUNDATIA CARITATEA, persoana juridica de drept privat, cu sediul in Bucuresti, str. Dunarea Albastra nr. 6, sector 3, telefon 031-425.35.30, fax 031-425.35.34, formuleaza prezenta

INVITATIE LA NEGOCIERE

pentru stabilirea conditiilor de vanzare a imobilului, proprietatea Fundatiei Caritatea, situat in Bucuresti, str. Calea Dudesti nr. 127, Lot 1, compus din constructie - C1 in suprafata construita la sol de 766 mp si teren (construit si neconstruit) cu o suprafata totala de 1.436 mp, inscris in Cartea Funciara a Sectorului 3 Bucuresti nr. 227050, nr. cadastral 227050, in conditiile si termenii de mai jos:

1. Prezenta invitatie la negociere este adresata oricaror persoane fizice sau juridice interesate de cumpararea bunului imobil.

2. Ofertele vor fi ferme si irevocabile, vor cuprinde numele sau denumirea completa a participantului, termenul de valabilitate a ofertei, datele complete de identificare a ofertantului, persoana de contact, pretul oferit, modalitatea de plata, garantiile care pot fi acordate in cazul platii esalonate a pretului si orice alte detalii pertinente referitoare la cumpararea imobilului.

3. Ofertele cu informatiile solicitate pot fi inregistrate la registratura Fundatiei Caritatea sau transmise exclusiv prin scrisoare recomandata, la adresa indicata mai sus pana la data limita. Ofertele transmise dupa data limita sau prin alte mijloace de comunicar (fax sau email) nu vor fi luate in considerare.

4. Imobilul este inclus in Lista monumentelor istorice a Municipiului Bucuresti avand cod B-II-m-B-18635 si se supune prevederilor art. 4 pct. (4) din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, referitor la dreptul de preemtiune al statului sau unitatii administrativ-teritoriale.

5. Fundatia Caritatea este persoana juridica de drept privat, prin urmare acest acest anunt nu este supus legislatiei privind achizitiile publice. Prin formularea ofertei si transmiterea acesteia in oricare din modalitatile precizate mai sus, ofertantul intelege si accepta ca prezenta invitatie la negociere nu obliga Fundatia Caritatea la semnarea contractului de vanzare si pe cale de consecinta:

5.1. Fundatia Caritatea isi rezerva dreptul de a revoca prezenta invitatie la negociere in orice moment, fara nici o raspundere din partea sa, fara a fi obligata sa prezinte o justificare sau sa indeplineasca orice formalitati;

5.2. Fundatia Caritatea isi rezerva dreptul de a evalua ofertele primite in conformitate cu criterii proprii de evaluare, in cadrul unui proces intern de analiza si selectie a ofertelor care va avea caracter confidential si al carui rezultat nu va fi facut public;

6. Fundatia Caritatea se obliga sa pastreze confidentialitatea tuturor informatiilor continute in ofertele primite.

7. Fundatia Caritatea ofera spre vanzare imobilul in situatia lui actuala (AS-IS), fara nici un fel de garantii referitoare la posibilitatile urbanistice ale terenului sau situatia fizica a cladirii.

8. Fundatia Caritatea isi rezerva dreptul de a negocia cu participantii si de a solicita garantii pentru a asigura respectarea termenilor ofertei.

9. Aceasta invitatie la negociere nu constituie o obligatie pentru Fundatia Caritatea de a instraina imobilul mentionat. Numai participantii selectati vor fi invitati la negociere.

Relatii suplimentare la tel. 031-425.35.30 / 425.35.31 / 425.35.32

AddressBucuresti, Calea Dudesti nr. 127 - Lot 1
Images   
Download offer formINVITATIE LA NEGOCIERE - Bucuresti, Calea Dudesti nr. 127 - Lot 1.doc
Limit date for receiving offers2017-12-04

NECOMPLETAREA TUTUROR CAMPURILOR OBLIGATORII DIN FORMULARUL DE OFERTA DUCE LA DESCALIFICAREA OFERTANTULUI!